ALGEMENE VOORWAARDEN PLATFORM E-LUMINATI

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform van E-Luminati. Toegang tot het Platform is gereserveerd voor natuurlijke en rechtspersonen die geregistreerd zijn in de (Belgische) kruispuntbank voor ondernemingen en aldus een KBO-nummer hebben. Merk op dat deze Algemene Voorwaarden verschillen van de Gebruiksvoorwaarden voor de website www.e-luminati.com. Waar de website toegankelijk is voor iedere internetgebruiker is het Platform enkel toegankelijk voor geregistreerde Gebruikers.

Definities:

E-Luminati: Eigenaar en uitbater van het Platform.
Klant: de professionele gebruiker die zich als dusdanig registreert op het Platform met KBO nummer en met als doel een prijsvraag te lanceren met het oog op het verkrijgen van offertes voor de levering van elektriciteit of gas.
Leverancier: de houder van een leveringsvergunning in België die offertes kan genereren voor de Klant met het oog op het afsluiten van een contract voor de levering van elektriciteit of gas.
Gebruiker(s): Klant(en) en Leverancier(s).
Platform: het handelsplatform dat wordt uitgebaat door E-Luminati en dat toelaat om Klanten en Leveranciers met elkaar in contact te brengen met het oog op het doorzenden van een prijsvraag van Klanten naar Leveranciers en van offertes van Leveranciers naar Klanten. Het Platform is toegankelijk via de website www.e-luminati.com.

 

 1. Op het Platform brengt E-Luminati Klanten en Leveranciers met elkaar in contact door een prijsvraag voor elektriciteit of gas vanwege de Klanten te versturen naar Leveranciers en offertes van Leveranciers door te sturen naar de Klanten met het oog op het afsluiten van een leveringscontract voor elektriciteit of gas. Het doel en de werking van het Platform worden uitgebreid omschreven op de website www.e-luminati.com. Het gebruik van het Platform is enkel bedoeld voor professioneel gebruik. Klanten dienen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen opgenomen te zijn. Het Platform staat open voor alle Leveranciers. Leveranciers dienen zich, om effectief toegang te krijgen tot het Platform, te wenden tot info@e-luminati.com. E-Luminati garandeert echter niet dat op de prijsvraag van Klanten ook daadwerkelijk offertes zullen worden ingediend door de Leveranciers.
 1. Door het aanvinken van de zin “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van toepassing op dit Platform” verklaren de Gebruikers uitdrukkelijk dat ze akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. Dit akkoord zal bij ieder nieuw gebruik van het Platform herbevestigd dienen te worden. Indien Gebruikers niet akkoord gaan en bijgevolg de zin “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van toepassing op dit Platform” niet aanvinken, wordt hen de verdere toegang tot, en het gebruik van, het Platform geweigerd.
 1. Personen die actief zijn op het Platform in naam en voor rekening van Klanten of Leveranciers dienen daartoe voldoende gemandateerd te zijn en bijgevolg ook de bevoegdheid hebben om verbintenissen af te sluiten die tot stand komen als gevolg van hun activiteiten op het platform. E-Luminati kan zelf niet nagaan of dergelijke personen voldoende gemandateerd zijn.
 1. E-Luminati heeft het Platform ontwikkeld en baat het uit overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake. Deze Algemene Voorwaarden en alle gevolgen die eruit voorvloeien dienen dan ook geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch Recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende het gebruik van het platform en deze Algemene Voorwaarden.
 1. Klanten en Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij invoeren op het Platform. De Klanten zijn bijgevolg verantwoordelijk voor alle gegevens die zij invoeren in relatie tot hun vraag om offertes te krijgen van Leveranciers. Leveranciers op hun beurt zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de offertes die zij indienen naar aanleiding van de prijsvraag van de Klant. Klanten en Leveranciers dienen er zich dan ook van te vergewissen dat de gegevens en, in het algemeen, de informatie die zij uitwisselen via het Platform volledig correct zijn en dat zij deze rechtmatig mogen uitwisselen.
 1. E-Luminati garandeert de werking van het Platform in overeenstemming met de standaarden die van toepassing zijn op de activiteiten waarvoor het is opgezet. E-Luminati kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden indien het Platform niet toegankelijk zou zijn of niet zou werken omwille van een oorzaak die zich situeert bij derden.
 1. Nadat Klanten hun gegevens voor een prijsvraag hebben ingevoerd, zoals gevraagd op het Platform, dienen zij de overeenkomstige vergoeding te betalen via het gebruik van een kredietkaart alvorens hun vraag verder wordt geleid naar de Leveranciers. De Klanten zullen hiervoor een factuur ontvangen op het adres en met het BTW-nummer zoals door hen op het moment van de registratie ingegeven op het Platform. Eventuele klachten m.b.t. de betaling en de facturatie kunnen aan E-Luminati gemeld worden op info@e-luminati.com en dit binnen de 30 kalenderdagen na betaling van de vergoeding voor het gebruik van het Platform.
 1. E-Luminati neemt alle maatregelen die van haar, als uitbater van het Platform, verwacht mogen worden om de confidentialiteit van de ingevoerde gegevens zowel op commercieel als op privacy vlak te beschermen overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake. E-Luminati heeft echter het recht om gegevens waarvan zij kennis krijgt door het gebruik dat Klanten en Leveranciers maken van het Platform op een algemene en geanonimiseerde wijze te gebruiken en weer te geven voor statische doeleinden op het vlak van aankoop- of verkoopgedrag.
 1. 9. E-Luminati aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van een fout in haar hoofde die ertoe leidt dat het Platform niet zou werken zoals aangegeven in de beschrijvende teksten. Deze aansprakelijkheid voor schade is enkel te interpreteren overeenkomstig het Belgisch recht ter zake. In dit kader vraagt E-Luminati dan ook dat zowel Klanten als Leveranciers haar alle gebreken melden die zij vaststellen bij het Gebruik van het Platform. E-Luminati zal dergelijke gemelde gebreken onderzoeken en zo snel mogelijk corrigeren. Klanten en Leveranciers kunnen de vastgestelde gebreken aanmelden via info@e-luminati.com.
  Klanten wiens vraag naar offertes, nadat zij voor de toegang tot het Platform betaald hebben, door het Platform niet correct wordt doorgegeven naar de Leveranciers, hebben het recht om zonder extra kosten een nieuwe vraag naar offertes in te leiden. Hiertoe nemen zij contact op met E-Luminati via het e-mailadres info@e-luminati.com waarna E-Luminati zal onderzoeken of zij ook daadwerkelijk recht hebben op een nieuwe vraag naar offertes onder dezelfde gegevens zoals ze bij de eerste poging werden ingegeven. Voor alle duidelijkheid: dit recht geldt niet indien Leveranciers geen offertes hebben ingediend op een prijsvraag van de Klant.
  E-Luminati heeft het recht om op elk moment de werking van het Platform te onderbreken en offline te halen indien zij het vermoeden heeft dat het Platform onterecht gebruikt wordt, indien er sprake is van hacking, of indien er sprake is van een (mogelijke) beïnvloeding van de werking ervan door virussen of andere mogelijke schadelijke beïnvloeding. In dergelijke gevallen kan E-Luminati niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in hoofde van de Klant. E Luminati zal haar uiterste best doen om het Platform in dergelijk geval zo snel mogelijk terug ter beschikking te stellen en de reeds betaalde vragen naar offertes alsnog door te sturen naar de Leveranciers of, omgekeerd, de offertes van Leveranciers alsnog door te sturen naar de desbetreffende Klanten.
  Voor zover als nodig wijst E-Luminati erop dat zowel de Klant als de Leverancier dienen in te staan voor de nodig back-ups van hun eigen gegevens en offertes.
  E-Luminati wijst er eveneens op dat zij geen onderzoek doet naar, en bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor, de kredietwaardigheid en economische levensvatbaarheid van zowel Klanten als Leveranciers. Het is aan de Klanten en de Leveranciers om zelf na te gaan of zij aan elkaars eisen en voorwaarden voldoen om een contract af te sluiten.
  In het geval een bewezen fout van E-Luminati ook daadwerkelijk bewezen schade tot gevolg heeft is een schadevergoeding door E-Luminati in ieder geval beperkt tot vijf (5) maal het bedrag dat gefactureerd werd aan de Klant en dit zowel ten aanzien van de Klant als ten aanzien van de Leverancier die reageerde of probeerde te reageren op de prijsvraag van de Klant naar elektriciteit of gas.
 1. E-Luminati heeft een aantal specifieke voorwaarden voor de levering van elektriciteit of gas (http://e-luminati.com/specifieke-voorwaarden) opgesteld die het Klanten gemakkelijk moet maken om offertes van Leveranciers te beoordelen en die het Leveranciers gemakkelijk maakt om offertes op te stellen. Door offertes in te dienen bij de Klanten via het Platform aanvaarden Leveranciers deze specifieke voorwaarden en laten ze deze voorgaan op hun eigen leveringsvoorwaarden die zij, in voorkomend geval, voorleggen aan de Klant. Voor alle elementen die niet opgevangen worden door de specifieke voorwaarden van E-Luminati gelden de eigen leveringsvoorwaarden van de leveranciers. Indien er wijzigingen aan deze specifieke leveringsvoorwaarden worden aangebracht die van aard zijn om offertes te beïnvloeden zal E Luminati dergelijke nieuwe specifieke leveringsvoorwaarden kenbaar maken aan de Leveranciers en dit 14 dagen vooraleer zij publiek gemaakt worden en in werking treden. Dergelijke nieuwe specifieke leveringsvoorwaarden zijn na in werking treding, van toepassing op de nieuwe te genereren offertes.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform zijn eigendom van E Luminati overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake.
  E-Luminati vraagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de gegevens die Klanten invoeren op haar Platform noch op offertes die Leveranciers indienen via het Platform. E-Luminati aanvaardt bijgevolg ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade indien dergelijke gegevens inbreuken zouden inhouden op rechten van derden.
 1. E-Luminati heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen overeenkomstig het Belgisch Recht ter zake. Wijzigingen gaan onmiddellijk in. Evenwel zullen de vragen om offertes te krijgen alsook de offertes die erop volgen, voor wat de werking van het Platform betreft, blijven vallen onder de Algemene Voorwaarden die golden op het moment dat de vraag door de Klant gelanceerd werd, dit is na betaling door de Klant.